Gå till innehåll
 • Start
 • / Guide för skolarbeten

Här finns tips och råd för dig som ska göra ett skolarbete. Du hittar bland annat information om hur du skriver källförteckningar, hur du skriver ett referat eller citat och vad upphovsrätten innebär.

När du skriver ett skolarbete är det viktigt att ange var informationen kommer ifrån. Källförteckningen bifogas längst bak i ditt arbete (före eventuella bilagor) och uppgifterna ska stå i alfabetisk ordning.

Din källförteckning kan bli mer överskådlig om du skiljer på tryckta och elektroniska källor.

Exempel på olika slags källor: webbsidor, böcker, artiklar, social medier m.m.

APA (parentes)
Källförteckning/referenslista (enligt APAA
OBS! Välj källa i spalten till höger.

Harvard (parentes)
Källförteckning/referenslista

Oxford (fotnoter)
pdf med fullständiga + förkortade uppgifter hitta rätt källa med ctrl / kommando + f
Källförteckning/referenslista

Varför ska man ange sina källor?

Det hör till god ton att tala om vilka källor du använt dig av i ditt arbete.
Vetenskapliga arbeten skapas i ett samspel mellan tidigare forskning och ditt eget arbete. Det är därför viktigt att du talar om vad någon annan kommit fram till och vilka åsikter/resultat som tillhör dig.

Referenserna

 • låter läsaren veta när du stöder dig på någon annans arbete
 • ger läsaren möjlighet att själv ta del av källorna du använt dig av

Hur?

Det finns olika sätt att referera/hänvisa till en källa i din löpande text - referat eller citat.

Oavsett om du använder citat eller referat är det viktigt att skriva en tydlig källhänvisning (referens) direkt efter hänvisningen till källan. Utförlig information om referenserna återfinns oftast i källförteckningen (se plusbox ovan).

Referat

"koncentrerad version (av längre text) som avses ge det väsentligaste" (NE, 2014),
det vill säga en egen formulerad sammanfattning av någon annans text.

Kom ihåg att referatet:
1. Är kortare än originalet
2. Återger innehållet korrekt och objektivt
3. Är formulerat med egna ord
4. Anger en hänvisning till källan direkt i texten

Referatmarkering/referatverb

När du i texten förtydligar att du hämtat uppgifterna från någon annan kan du använda sk referatmarkörer till exempel "Enligt författaren kan...". "Författaren anser att ...", "Larsson säger att...".

Exempel på andra referatmarkörer/referatverb:
menar, föreslår, påpekar, betonar, hävdar, visar, säger

Vill du betona VEM som säger något placerar du författarens namn i den löpande texten utanför parentesen:
Enligt Persson (2013) kan man anta att...

Vill du betona VAD som sägs placerar du författarens namn inom parentesen:
Man kan anta att fusk kan undvikas genom att upplysa studenterna om vad plagiering verkligen innebär. (Persson, 2013)

Frasbanken - ger dig hjälp med formuleringar i uppsatsens olika delar.

Utformning av källhänvisningen enligt APA

Använder du APA-systemet skriver du källhänvisningen i en parentes i den löpande texten.
Källhänvisning enligt APA

Utformning av källhänvisningen enligt Harvard

Använder du Harvardsystemet skriver du källhänvisningen i en parentes i den löpande texten.
Källhänvisning enligt Harvard

Utformning av referensen/källhänvisningen enligt Oxford

Använder du fotnoter (Oxfordsystemet) skriver du ut den fullständiga informationen om källan i den första fotnoten.
Källhänvisning enligt Oxford

Då du tycker att det nödvändigt att exakt återge en källa använder du dig av sk citat. Det kanske handlar om en formulering som är för bra för att skriva om med egna ord.

Citat är i regel inte längre än max några rader och ska användas sparsamt.

Citerar du till exempel en halv sida anses det som plagiering även om du anger källan.

Det är viktigt att skriva av citatet ordagrant.

Text med löpande citat

Kortare citat skrivs löpande i texten.

Exempel:
Enligt Salwén är syftet med boken att "presentera, systematisera och diskutera några inflytelserika förslag till hur dessa problem kan lösas" (Salwén 2013, 9).
Notera att punkten sätts först efter parentesens slut. Använder du fotnot placeras den efter punkten.

Text med blockcitat

Ett längre citat kallas blockcitat och brukar markeras genom ett indrag i texten och mindre teckensnitt än normalt (till exempel från 12 pt till 10 pt).

Exempel:

Utelämnande av ord i citat

Ibland kan man vilja utelämna ett eller flera ord i citatet, om de t ex inte tillför något viktigt eller gör sammanhanget grammatiskt konstigt.

Utelämnande av ord/text: [...]

Exempel:
"Utgå gärna från det ni själva tycker är en bra prestation. [...] försök arbeta fram en form för presentationen som är ovanlig och lite överraskande."

Citat i citatet

Används ett citat i citatet markerar du det med enkla citattecken:

Exempel:
"enligt författaren är boken 'Sveriges mest lästa' på 35 år."

Punktens (och andra skiljetecken) placering

Om hela meningen omges av citationstecken placeras punkten före avslutande citationstecken.

Exempel:
"Och det är en kraft som vi alla behöver visa respekt."

Om enbart den sista delen av meningen omges av citationstecken avslutas meningen med punkten.

Exempel:
Många säger att "gräset är grönare på andra sidan".

Fler regler hittar du på sidan Din svenska.

Upphovsrätt

Upphovsrättslagen styr vad du får göra med material (till exempel bilder, fotografier, texter, musik och film) som andra har skapat.

Om du använder andras material utan lov eller på ett felaktigt sätt bryter du mot lagen.

Du får förstås använda andras artiklar och texter när du samlar fakta till ett arbete, men allt ska skrivas med egna ord, formuleringar och reflexioner. Sedan hör det till god ton att tala om vilka källor du använt dig av.

Du får använda dig av kortare stycken av en text, så kallade citat.

Patent- och registreringsverkets information om upphovsrätt.

Plagiering

Plagiat innebär att man använder andra personers arbete (till exempel bilder och texter) utan att tala om vem som är upphovsman.

Exempel på plagiat är om du:

 • använder enstaka meningar eller hela stycken ur någon annans arbete utan att ange källan.
 • byter ut endast några ord här och där i en text eller bara skriver om den lite grann.
 • kopierar till exempel bilder, diagram och tabeller utan upphovsmannens tillstånd.

Även om du anger upphovsmannen kan det räknas som plagiering om du till exempel:

 • bara byter ut några ord i texten mot synonymer.
 • inte sätter ut citattecken och ändå använder upphovsmannens formuleringar ordagrant.

Läs mer:

Högskolan i Borås - första guide för dig som ska skriva akademiska texter

Linnéuniversitetets information om plagiering


Andras bilder

Bilder av olika slag skyddas av upphovsrättslagen och om du använder en bild utan tillstånd kan du i värsta fall dömas till böter.

För att få använda en bild fritt krävs att upphovsmannen varit död i 70 år.

När du använder bilder i ett skolarbete gäller skolkopieringsavtalet som ger vissa undantag i upphovsrättslagen.

Lärare och elever får bland annat i undervisningssyfte:

 • fotokopiera
 • skriva ut
 • skanna
 • ladda ner (USB-minne, hårddisk)
 • kopiera för att lägga in i presentationer (exempelvis PowerPoint, Prezi)
 • spara digitala kopior
 • e-posta kopior inom undervisningsgruppen
 • tillgängliggöra kopior digitalt inom undervisningsgruppen

I avtalet ingår att du i anslutning till bilden anger upphovsmannens namn och var materialet hämtats.

Viktigt att tänka på är att i kopieringsavtalet ingår det inte att man får publicera andras upphovsrättsskyddade texter och bilder på internet, till exempel på skolans webbplats, blogg eller Facebook-sida. För detta behövs oftast upphovspersonens tillstånd.

Egna bilder

Bilder du själv tagit har du förstås upphovsrätten till och bestämmer över.
Du får till exempel lägga upp egna bilder på andra personer på din Facebooksida, blogg eller liknande så länge bilden inte är kränkande i lagens mening. Sådana bilder styrs inte av upphovsrättslagen utan GDPR. Vill du vara säker på att göra rätt så fråga alltid personen eller personerna på bilden om lov innan du publicerar den. En person som har lidit skada på grund av att hens personuppgifter publicerats kan ha rätt till skadestånd.
Du kan läsa mer om det på Integritetsskyddsmyndighetens webbplats.

Hitta fria bilder

Det finns en del gratisarkiv med bilder på webben.
Kom ihåg att läsa noga vad som krävs för att få använda bilderna från de olika sidorna!

Art Images for College Teaching
Bilder av konstverk från olika epoker att användas i skolundervisning.

Compfight
Söker exempelvis efter Creative Commons-märkta bilder. Sök och avgränsa sedan till gratis bilder. Upphovsperson måste anges.

Creative Commons (CC) innebär att den som skapat ett verk (en text, ett foto, ett filmklipp, ett bildspel) tillåter spridning av detta genom olika licenser.

Flickr
Sök efter Creative Commons-märkta bilder.

Fotoakuten
Många tusen bilder att använda om källan anges under bilden.

Google bilder
Gå till Användarrättigheter och välj alternativet "som får användas".

morgueFile
Mängder av bilder donerade av många olika personer. Läs under "License" för mer info om hur bilderna får användas.

NE
Bilderna får användas i arbeten och presentationer för skolbruk. Ange källan.

Unsplash
Alla foton får användas gratis, upphovsperson måste inte anges men det uppskattas om man gör det. Exempelvis "Photo by ... on Unsplash". Läs under "License" för att få veta mer om hur bilderna får användas.

Wikimedia Commons

Här hittar du mallar för gymnasiearbetet om du läser ett teoretiskt program.

1. Idéskiss

I idéskissen presenteras idéerna som ligger till grund för arbetet översiktligt.
Vad har du/ni tänkt att göra?
Vilket material behöver du/ni?
Slutprodukt? Vad ska det bli?
Hur ser tidsplanen ut?

Rudbecksgymnasiet - Idéskiss Doc, 23.5 kB.

2. Arbetsplan

I arbetsplanen går du/ni in mer på detaljer och beskriver varje delmål fram till den färdiga produkten.

Bakgrund
Syfte: Varför vill du/ni göra det här projektet?
Problemformulering
Metod = hur går du/ni till väga? (litteraturstudier, intervjuer, enkäter, experiment, undersökningar mm)
Material (särskild programvara, verktyg)
Tidsplan (vad ska göras, när ska det ske och vem ska göra det?)
Redovisningen

Rudbecksgymnasiet - Arbetsplanen Doc, 32.5 kB.

3. Rapport

Detta är själva gymnasiearbetet. Både bakgrundsmaterial och vad kom du/ni fram till.

Tips: Ladda ner rapportmallen som word-dokument till din dator. Ställ markören i dokumentet och välja "spara som" under arkiv.

OBS! Den automatgenererade innehållsförteckningen fungerar inte på iPad.

Rudbecksgymnasiet - Dokumentmall Doc, 40.5 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se