Gå till innehåll
 • Start
 • / Om skolan
 • / Skolans historia, biologiska museum och sällskapet Karolinare

Skolans historia, biologiska museum och sällskapet Karolinare

Karolinska gymnasiet har en lång historia och grundades troligen redan på slutet av 1200-talet. Här kan du få veta lite mer om skolans historia och hur den utvecklats under århundradena. Det biologiska museet grundades i mitten av 1800-talet och är ett av Sveriges bäst bevarade läroverksmuseer.

Karolinska skolans sigill

Karolinska gymnasiets historia

Karolinska gymnasiet har mycket gamla anor. Första gången skolan nämns i skrift är 1347, men den har förmodligen funnits redan från slutet av 1200-talet. Skolan låg i 300 år i ett hus intill Nikolaikyrkan i Örebro. Kyrkan är byggd på 1100-talet. Huset är numera rivet men kyrkan finns kvar. Skolans första storhetsperiod var 1615–1627 när Jacob Rudbeckius var rektor. Han rustade upp skolan, förde böcker över ekonomin, grundade biblioteket och skaffade skolan ett gott rykte.

Skolans sigill är från 1579. Det föreställer ett ris och en färla, två straffredskap som främjade flit och lydnad. Texten på sigillet lyder: OREBRO SKOLAE SIGNET LXXVIIII. Tecknet till höger betyder "Jesus, människornas frälsare" och SCN syftar på Sigfridus Canuti Nericius, som är det latinska namnet på rektor Sigfrid Knutsson från Närke.

Skolan var under de första åren av 1800-talet husvill och flyttade från huset vid Nikolai till kronobränneriet på nuvarande Storgatan år 1810. En framställan gjordes sedan till kung Karl XIII om en ny skolbyggnad. Kungen var välvillig eftersom kronprinsen Bernadotte blivit utsedd till tronföljare i Örebro. Skolledningen fick kungens tillstånd att kalla skolan Schola Carolina 1811.

Äldre fotografi på huvudbyggnaden.

Skolan fick sin nuvarande plats i och med att huvudbyggnaden invigdes 1832. Mitt emot aulan finns en inskription i latin som översatt betyder: "Tack vare frikostiga bidrag från kungen och för offentliga medel uppfördes denna byggnad 1832".

Huvudbyggnaden breddades och höjdes med en våning 1899-1900, då all undervisning flyttades till det Segelbergska palatset.

Sibirien uppfördes 1863, Nybyggnaden 1936, Gymnastikhuset 1909 och Stallet, som fått sitt namn genom att huset tjänade som stall åt landshövdingen på Slottet, uppfördes redan 1768. Flera ombyggnader har under åren skett i de olika husen för att forma skolan efter de krav som tiden haft. Karolinska skolan tillhör de 18 skolor, vid vilka studentexamen hölls 1864, det år då den första avlades vid "Elementarläroverken" istället för vid universiteten. I maj 1968 förekom examen för sista gången i denna form vid skolan.

Ytterligare Karrofakta

 • Bröderna Olaus och Laurentius Petri var elever i Örebro skola i början av 1500-talet.
 • I maj 1616 spelade skolans elever teater på planen mellan skolhuset och Nikolaikyrkan. En av eleverna var då Lars Wivallius - den blivande författaren.
 • 1649 Örebro skola (Schola Örebroensis) blir trivialskola, bestående av lärdomsskola och apologistklass. Från lärdomsskolan kunde man gå vidare till Strängnäs gymnasium.
 • 1810 flyttade skolan från huset intill Nikolaikyrkan till gamla kronobränneriet, som låg just  där Storgatan mynnar ut i Olaigatan (se skylt vid hörnet på Centralpalatset).
 • 1811 får skolan Kung Carl XIII:s nådiga tillstånd att kallas Carolinska skolan i Örebro (Schola Carolina).
 • Då skolan flyttade till den nuvarande huvudbyggnaden 1832 fick biblioteket ett eget rum och samlingarna av böcker, handskrifter, medaljer och mynt, fornminnessaker och de biologiska samlingarna växte sedan snabbt, och då Sibirien byggdes 1863 fick biblioteket tre rum, medan de naturhistoriska samlingarna fick ett stort rum med gallerier som museum och skelettsamlingen förvarades i ett eget rum.
 • 1849 fick läroverken en ny organisation och Karro fick då beteckningen Karolinska högre elementarläroverket i Örebro.
 • 1856 bildades Föreningen för Nerikes folkspråk och fornminnen i aulan — det var den första föreningen av det slaget i Sverige och initiativtagare var Nils Gabriel Djurclou.
 • 1878 bildades Brageförbundet - skolans litterära och kulturella förening. Samma år grundades Kosmos, skolans naturvetenskapliga förening, som 1881 bytte namn till Hedera.
 • 1879 års reform ledde till att skolan bytte namn till Karolinska högre allmänna läroverket i Örebro
 • På 1880-talet spelades de första organiserade fotbollsmatcherna i Örebro på Karros skolgård.
 • 1887 överfördes samlingen av fornsaker till Örebro läns museum i ett av slottstornen.
 • 1899 avbröt Hjalmar Bergman sin skolgång vid Karro och tog studentexamen i Västerås 1900.
 • 1899-1900 byggdes huvudbyggnaden om på höjden och längden.
 • 1903 avbröt den blivande nobelpristagaren The Svedberg sin skolgång vid Karro och avlade studentexamen i Göteborg.
 • 1905 bildades Karolinska Läroverkets Idrottsförening.
 • 1907 fick Karro överta Stallet.
 • 1909 invigdes det nya gymnastikhuset.
 • 1924 bildades Sällskapet Örebro-Karolinare i Stockholm.
 • 1958 bildades Hjalmar Bergman-samfundet i skolans aula.
 • 1960 började de första kvinnliga eleverna på Karro.
 • 1968 avlades studentexamen för sista gången.
 • 1973 genomfördes Krampen - tävlingen mellan Karro och Risbergska skolan -  för första gången.
 • I samband med att de äldre delarna av biblioteket fick bilda stommen till universitetsfilialens bibliotek beslöt riksbibliotekarien 1974 att de skulle bli universitetsbibliotekets egendom.
 • 1977 överfördes skolans samling av pergament och handskrifter till Stadsarkivet.
 • 1981 stals de dyrbara amerikanska vandringsduvorna från museet.
 • 1981 bildades Miljöpartiet i skolans aula.
 • 1985 startade skolans teaterlinje.
 • 1990 genomfördes Rädda Karro-kampanjen inför hotet att skolan skulle läggas ned.
 • 1993 inleddes gymnasiereformen, bl a med det estetiska programmet.
 • 1996 omorganiserades skolans ledning med en gymnasiechef och fyra rektorer.
 • 1997 firades Karros 650-årsjubileum. Under hösten fick Karro en lektionssal i slottet.
 • 1998 startade försöksverksamhet med en lokal styrelse med elevmajoritet.
 • 2003 långtidsdeponerades myntsamlingen på Länsmuseet.
 • 2005 invigdes det utbyggda biblioteket, en utbyggnad av huvudbyggnaden.
 • 2008 överfördes de sista delarna av Karros herbarium till Örebro läns botaniska sällskap. Samma år certifierades skolan som FN-skola.
 • 2010 beslöts att Karro och Rudbecksskolan skulle bli en enhet, men planeringen avbröts efter lokalvalet 2010.
 • 2011 genomfördes Gymnasiereformen GY11 med fasta program, nytt betygssystem och nya kursplaner, för Karros del för NA, SA och ES.
 • 2012 ifrågasattes om skolans biologiska museum skulle bevaras eller om samlingarna skulle skänkas till Uppsala universitet. Kampanjen ”Rädda Karros biologiska museum” medverkade till att kommunen beslöt behålla museet.
 • 2013 revs baracken med skolmatsalen ”Karrotten” och eleverna hänvisades till Oscarsparkens kök. Ny ledningsorganisation med en områdeschef för skolan, Rudbeck och Virginska och tre programrektorer.
 • 2014 flera vattenläckor ledde till beslut att hela skolan skulle renoveras och två nya hus byggas. Stora delar av skolans arkiv överfördes till Stadsarkivet.
 • 2014-15 flyttades all undervisning till Risbergska skolan under den intensiva byggverksamheten i de tömda lokalerna. Hela ES-programmet till Karro.
 • 2015 i augusti flyttade undervisningen tillbaka , men fortfarande pågick bygget av matsalen och Olympos samt ombyggnaden av Stallet.
 • 2016 i januari återinvigdes skolan och planterades den nya ”Barfotens alm”.

Sammanställt av Erland Bohlin, lärare på Karro 1987-2004

Mer information hos Stadsarkivet

Interiör från biologiska museet

Biologiska museet

Besök museet

Museet är möjlig att besöka som grupp genom guidning men är också öppen för allmänheten vid till exempel lov och ledigheter.

Öppettider

Information om öppettider finns på visitorebro.se.

Museets historia i korthet

Det biologiska museet kom till när huset Sibirien byggdes 1864. Museet inreddes i ett särskilt rum, ett naturaliekabinett, där man förvarade och visade upp herbarier, uppstoppade fåglar och andra naturhistoriska samlingar.

När bilden, fotografiet och filmen gjorde sitt intåg i skolans värld i decenniets början, betraktades många samlingar i Sverige överflödiga och försvann på olika sätt. Liknande museum togs i anspråk för annan verksamhet, men Karolinska gymnasiets biologiska museum har i stort sett undgått allvarlig förstörelse, och är efter renovering under 1970-talet ett av Sveriges bäst bevarade läroverksmuseer.

Sällskapet Karolinare

Sällskapet Karolinare finns i Örebro och i Stockholm. Det är två olika kamratföreningar för de som gått på Karro eller varit anställda där.

Sällskapen ger gemensamt ut årsskriften Örebro-Karolinaren som kommit ut sedan 1940. Bidragen i årsskriften består främst av skolhistoria och skolminnen, men också Örebro, Närke och Örebro län behandlas i många artiklar.

I varje nummer berättar skolans chef om vad som hänt i skolan under det senaste läsåret. Bland de många som medverkat under årens lopp kan nämnas Torsten Ehrenmark, Harald Forss, Carl-Uno Sjöblom och Jan Mårtenson.

Sällskapet Örebro–Karolinare i Stockholm

Sällskapet bildades 1924 med syfte att uppliva och bevara minnet av gammalt gott kamratskap samt bibehålla intresset för Karolinska skolan. Medlemmarna finns i hela Sverige. Sällskapet har två sammankomster per år med kamratlig samvaro och något föredrag eller annan aktivitet på programmet, gärna med anknytning till Karolinska skolan.

Sällskapet förvaltar fonder och delar varje år ut stipendier till elever vid Karolinska skolan. Alla med någon anknytning till Karolinska skolan är välkomna som medlemmar. Anmälan om medlemskap kan göras till sällskapets sekreterare Rolf Rulander, ur.rulander@gmail.com. Årsavgiften är 100 kronor inklusive årsskriften och betalas in på Sällskapets Plusgiro 3949-5.

Margareta Sahlin, ordförande

Sällskapet Karolinare i Örebro

Sällskapet Karolinare i Örebro är en kamratförening för före detta Karropiltar, företrädesvis bosatta i Örebro. Sällskapets medlemmar bjuder in till möten med olika program med anknytning till Karro två gånger per år. Sällskapet delar varje år ut flera stipendier.

Fram till några år sedan var ingen medlem under 40 år. Då tog några elever i årskurs tre initiativ till att öppna Sällskapet Karolinare för den unga generationen. De ville bli delaktiga i Sällskapets verksamhet och skapa ett forum där de tillsammans skulle kunna träffas framöver, ha kul tillsammans och minnas den goda karrotiden. Antalet medlemmar är nu ca 150.

Du som tar studenten, har möjlighet att bli juniormedlem i Sällskapet Karolinare. Din årsavgift är under de första fem åren 25 kr per år. För det får du årsskriften och inbjudningar till våra möten. Medlemsavgiften för seniormedlemmar är 100 kr per år. Du anmäler dig genom att sätta in årsavgiften på Sällskapets bankgiro 466-9008. Vi önskar dig mycket välkommen till Sällskapet Karolinare i Örebro!

Lasse Hallmén, ordförande

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se