Gå till innehåll

Hos oss på Karolinska gymnasiet får du mer ansvar och större möjligheter att själv påverka grunden till din framtid. Här möts du av nya idéer och får verktygen för att lyckas.

Film om Karolinska gymnasiet

Du kan välja att se filmen med undertext.

På Karro värnar vi om våra traditioner och den speciella Karro-andan som följer våra elever genom hela livet. En gång Karro-pilt alltid Karro- pilt!

Vi är en certifierad FN-skola och har dessutom väl inarbetade kontakter med både universitet och näringsliv. Läs mer om samarbeten och FN-skola.

Lärarutbildningen på Örebro universitet har valt Karro som en av sina övningsskolor på grund av hög kompetens bland våra lärare.

Skolan ligger i centrala Örebro. Antal elever är cirka 1 250.

Systematiskt kvalitetsarbete

På Karolinska gymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Det gör vi genom att studera och analysera våra elevers kunskapsresultat och resultatet från årets elevenkät. Varje år sammanställer vi arbetet i en kvalitetsrapport för respektive program. I rapporten redovisar vi resultaten, vår analys av dessa och utvecklingsområden för det kommande året.

Vi arbetar efter Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen med frågeställningarna "Var är vi?", "Vart ska vi?", "Hur gör vi?" och "Hur blev det?" Läs mer om modellen på Skolverkets webbplats.

Kvalitetsrapporter

Här kan du ladda ner kvalitetsrapporterna.

Logotyp FN-skola

Internationellt och utbyten

Karolinska gymnasiet har en lång tradition av internationella kontakter, elevutbyten och utlandspraktik. Vi är en skola där världen aldrig känns långt borta.

Karolinska gymnasiet är en av FN-förbundet certifierad FN-skola. Det innebär att du som elev hos oss får fördjupad kunskap i globala frågor och inblick i FNs internationella arbete. Alla elever på skolan blir engagerade i dessa frågor bland annat genom rollspel, workshops och föreläsningar.

Vi strävar efter att utveckla en miljö som stimulerar en stärkt interkulturell och internationell utveckling för både dig som elev och för personal.

Några exempel på vad elever fått göra hittills:

 • samarbete med olika hjälporganisationer
 • i undervisningen möta utländska praktikstudenter från Universitetet
 • praktik utomlands
 • språk- och kulturutbyten med Frankrike, Spanien och Tyskland

Välkommen att utforska världen med oss!

Örebro universitets logotyp

Samarbeten

Karolinska gymnasiet är en övningsskola

Örebro universitet inledde hösten 2014 försöksverksamhet med övningsskolor och övningsförskolor. Det är en 5-årig försöksverksamhet på uppdrag av Utbildningsdepartementet. Försöksverksamheten sker i nära samarbete med skolor och förskolor i regionen och innebär att universitetets samverkan med skolor och förskolor stärks kring den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) inom lärarutbildningen.

Syfte och målsättning

Syftet med försöksverksamheten är att stärka blivande lärares professionsutveckling och att höja kvaliteten i lärarutbildningen genom att stärka samarbetet mellan campus- och verksamhetsförlagd utbildning.

Genom försöksverksamheten får universitet och skolhuvudmän även möjlighet att mötas i forsknings- och utvecklingsarbete för att skapa en framstående skolmiljö.

Tätt samarbete mellan verksamhet och universitet

Det utökade samarbetet innebär bland annat att lärarstudenter återkommer till samma skola eller förskola i större utsträckning, att universitetets lärare finns i skol- och förskoleverksamheten vid den verksamhetsförlagda utbildningen genom seminarier och träffar och att utvärdering och uppföljning kring den verksamhetsförlagda utbildningen ökar.

Hantering av fusk i samband med eget arbete, prov eller liknande

Definition av fusk

 • Att kopiera någon annans material eller plagiera utan att redovisa källan.
 • Att använda otillåtna hjälpmedel.
 • Att skriva av någon annan eller delge någon annan otillåten information.
 • Att förfalska uppgifter.
 • Att låta någon annan skriva ens arbete.

Åtgärder vid fusk – Steg 1

 • Enskilt samtal mellan lärare och elev samt rektor.
 • Föräldrakontakt om eleven är under 18 år.
 • Ingen bedömning görs av arbetet.

Åtgärder vid fusk – Steg 2

 • Vid upprepning är grundprincipen att betyg ej ges på kursen.
 • Eleven ska, om steg 2 är aktuellt, informeras om rätten till prövning.

Örebro kommuns gymnasieskolor tar ställning mot droger

För att tiden i gymnasieskolan ska vara narkotikafri är det viktigt att skolans personal, elever och vårdnadshavare samarbetar, är överens om synen på narkotika och om vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att komma till rätta med ett eventuellt narkotikamissbruk.

Bakgrund

Ett flertal drogvaneundersökningar som gjorts både i landet och i Örebro kommun visar att gymnasieåldern är en tid då många ungdomar kommer i kontakt med narkotika och vissa fastnar i ett missbruk. Narkotika orsakar inte bara skador och problem för den enskilda eleven och dennes familj, det påverkar också skolans arbetsmiljö t.ex. genom minskad trygghet och mindre arbetsro.

Förebyggande arbete

Inom gymnasieskolan har vi en tydlig handlingsplan för att motverka droger. I det förebyggande arbetet handlar det både om att ha en diskussion runt värderingar och åsikter om droger och att informera om konsekvenser av ett missbruk. Skolans personal agerar i de fall det finns misstankar om att en elev använder droger.

Insatser för att minska tillgången på droger i gymnasieskolan

Med ett oregelbundet intervall söker polishundar några gånger per termin igenom skolan efter narkotika.

Vid misstänkt narkotikamissbruk

Vid misstankar om eller bekräftat missbruk samarbetar skolan med vårdnadshavare, socialtjänsten och i vissa fall polisen för att stötta eleven att bli drogfri. Har en elev fyllt 18 år krävs ett samtycke från eleven för att involvera vårdnadshavarna i rehabiliteringsarbetet.

Stödinsatser

För att komma tillrätta med ett narkotikamissbruk är det vanligt med olika former av stödinsatser. Ofta blir studierna lidande och för att klara dessa kan skolan göra ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet kan det beslutas om speciella stödinsatser i skolarbetet.

I de flesta fall finns ett samarbete med socialtjänsten som bland annat kan innebära stödsamtal för eleven och vårdnadshavarna, tillsammans och var för sig. Ofta sker också återkommande urinprov för att se till att eleven lyckas hålla sig drogfri.

Avstängning

Skolan har rätt att stänga av en elev helt eller delvis från undervisning i skolan. Skäl för avstängning kan till exempel vara om eleven stör eller på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan

I Örebro kommuns gymnasieskolors handlingsplan mot droger kan du läsa mer om skolornas arbete mot droger. Ladda ner Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan

Vad kan jag som förälder göra?

Titta på filmen "Du spelar roll" för mer information om droger och tips på vad du som förälder kan göra.

Blanketter, planer och styrdokument

Gemensamt för Karolinska gymnasiet

Gemensamma för Örebro kommuns gymnasieskolor

Dokument och undersökningar inom Barn och utbildning.

Nationella

Nationella styrdokument finns på Skolverkets webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Karolinska gymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se