Gå till innehåll

Tullängsgymnasiet är en modern teknisk gymnasieskola. Här finns en stor bredd för dig som elev med flera olika valmöjligheter inför framtiden.

Du kan välja att se filmen med undertext.

Hos oss finns en hög teknologisk nivå både när det gäller utrustning och kompetens och vi har ett tätt samarbete med det lokala och regionala näringslivet

Vår idé om ”En väg in – flera vägar ut” präglas av en medveten satsning mot eget företagande där utvecklingen av dina entreprenöriella egenskaper är i fokus. Här får du möjligheterna att uppnå det du drömmer om, oavsett om det är yrkeskunskap, förberedelser för vidare studier eller en karriär som företagsledare.

Klassrumsundervisning varvas med studiebesök, fältstudier, universitetsbesök, arbetsförlagt lärande och kontakter med företag.

Antal elever: ca 1 200

Systematiskt kvalitetsarbete

På Tullängsgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Det gör vi genom att studera och analysera våra elevers kunskapsresultat och resultatet från årets elevenkät. Varje år sammanställer vi arbetet i en kvalitetsrapport för respektive program. I rapporten redovisar vi resultaten, vår analys av dessa och utvecklingsområden för det kommande året.

Vi arbetar efter Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen med frågeställningarna "Var är vi?", "Vart ska vi?", "Hur gör vi?" och "Hur blev det?" Läs mer om modellen på Skolverkets webbplats.

Kvalitetsrapporter

Här kan du ladda ner kvalitetsrapporterna.

Utbyte och internationellt

Ett av målen i läroplanen är att de globala aspekterna ska genomsyra all verksamhet i skolan. En gemensam strategi och syn på internationaliseringsarbetet, där alla aktörer arbetar mot samma mål, ligger till grund för Tullängsgymnasiets fortsatta internationaliseringsarbete.

På Tullängsgymnasiet har vi aktiva resonemang om hur elever och lärare ska få lika möjligheter att vara delaktiga i de internationella kontakterna. Det är viktigt att alla får ta del av den förmån det innebär med internationella kontakter i fråga om erfarenhetsutbyte, kunskap och förståelse för hur andra har det. Arbetet gör att eleverna utvecklas.

Skolan stödjer därför internationella evenemang och strävan till internationella kontakter.

Genom det internationella arbetet ska Tullängsgymnasiet aktivt arbeta för att motverka främlingsfientlighet och rasism.  Syftet med internationaliseringsarbetet är att vidga elevernas och lärarnas bild av omvärlden och att lärare och elever ska tycka det är stimulerande i sin yrkesroll respektive skolsituation. Arbetet ska leda till kunskapsmässig och social utveckling. Eleverna får en bättre självbild och förmåga att förstå andra genom att många få många tillfällen att reflektera över olika vanor, attityder och beteenden.

Ordningsregler och fusk

Tullängsgymnasiets ordningsregler utgår från skolans värdegrund och är utarbetade av representanter för elever, vårdnadshavare och skolans personal.

Enligt skollagen ska det på alla skolor finnas ordningsregler. Syftet med reglerna är att säkra trygghet och studiero i skolan. De ska ge vägledning för elever, skolans personal och vårdnadshavare om förhållanden eller situationer som rör miljön i skolan.

Skolans värdegrund

Enligt läroplanen för gymnasieskolan är de grundläggande värden som skolans värdegrund omfattar i linje med de värden som vårt demokratiska samhälle vilar på. Värdegrunden omfattar:

 • Människolivets okränkbarhet
 • Individers frihet och integritet
 • Alla människors lika värde
 • Jämställdhet mellan könen
 • Solidaritet mellan människor

Alla i skolan ska också ha respekt för människans egenvärde och för vår gemensamma miljö.

Förhållningssätt

Elever och skolans personal visar varandra respekt, har höga förväntningar på varandra och tror på varandras förmåga.

Elever bidrar genom att vara aktiva och ta eget ansvar för att uppnå goda studieresultat samt genom att vara med och skapa trygghet och studiero för alla.

Skolans personal bidrar genom att leda arbetet i skolan med struktur och tydlighet samt genom att vara med och skapa trygghet och studiero för alla. Skolans personal ingriper och agerar konsekvent om elever bryter mot ordningsreglerna.

Vårdnadshavare bidrar genom att samarbeta med skolan för att främja elevers allsidiga personliga utveckling.

Alla bidrar genom att omedelbart reagera på om någon agerar på ett sätt som strider mot ovanstående.

Befogenheter

Skolans personal har ansvar för eleverna i skolan. Om det händer något ska de ingripa för att skapa trygghet för eleverna eller för att komma till rätta med en elev som stör. Rektorn eller lärarna får då vidta de omedelbara och tillfälliga åtgärder som krävs för att tillförsäkra eleverna trygghet eller för att komma till rätta med en elevs ordningsstörande uppträdande. Åtgärderna får inte inskränka elevens rätt till utbildning och man får bara göra saker som är rimliga i förhållande till syftet och till omständigheterna i den aktuella situationen. Åtgärderna ska inte användas för att straffa eleverna utan tanken är att de ska leda till ett ändrat beteende så att arbetssituationen blir bättre för eleven och för alla andra på skolan.

Tullängsgymnasiets gemensamma regler

 • Du ska följa personalens uppmaningar och anvisningar.                
 • Du ska vara rätt utrustad till respektive lektion och komma i tid. 
 • Du ska vara varsam med skolans lokaler och utrustning och följa de regler som gäller i vissa lokaler, t.ex. skolrestaurangen.    
 • Du ska bara använda de maskiner och den utrustning som du fått tillåtelse till.    
 • Du ska slänga skräp och fimpar i avsedda kärl.                              
 • Du ska vara rökfri inom skolans område.                                 
 • Du ska vara fri från drog- eller alkoholpåverkan.                      
 • Det är inte tillåtet att skolka.                                                 
 • Det är inte tillåtet att fuska.
 • Då skolan inte är en allmän plats ska du på personalens uppmaning kunna legitimera dig.

Sektorsspecifika regler/förutsättningar

Om det finns regler som är specifika för ett visst program eller en viss sektor finns här ett utrymme för regler som kan beslutas av enskild rektor.

Hantering av fusk

Du ska kunna stå för den kunskap du tillägnat dig och vara värd de betyg du får. Därför ser vi på Tullängsgymnasiet allvarligt på alla former av fusk, kopiering och plagiat.

Definition av fusk

Med fusk menas att du under pågående skrivning använder otillåtna hjälpmedel, skriver av andra eller kommunicerar med andra på ett sätt som läraren inte har tillåtit. Otillåtna hjälpmedel kan t.ex. vara fusklappar, sms, mp3, chattprogram och e-post.

Att plagiera någon annans arbete är också fusk. Texter, bilder, musik och andra digitala produkter skyddas av upphovsrättslagen. Ska du använda någon annans arbete måste du källhänvisa på ett korrekt sätt.

Konsekvenser för dig om du fuskar, kopierar eller plagierar

Om vi kommer på dig med att fuska kommer vi inte bedöma det aktuella arbetet, provet eller inlämningsuppgiften.
Undervisande lärare kommer att kontakta dig och boka ett möte där du
och läraren, tillsammans med din mentor, pratar om händelsen. Efter mötet får
du som elev tre dagar på dig att informera dina vårdnadshavare om det
inträffade, innan mentor kontaktar hemmet. Läraren avgör om och hur ett
nytt tillfälle för kunskapskontroll ska ske för dig som fuskat.

Om vi kommer på dig med att fuska fler gånger kommer du och dina vårdnadshavare
(gäller omyndig elev) att kallas till ett möte med ansvarig skolledare,
undervisande lärare samt mentor. Upprepat fusk kan leda till avstängning enligt
skollagen kap 5 § 17.

Örebro kommuns gymnasieskolor tar ställning mot droger

För att tiden i gymnasieskolan ska vara narkotikafri är det viktigt att skolans personal, elever och vårdnadshavare samarbetar, är överens om synen på narkotika och om vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att komma till rätta med ett eventuellt narkotikamissbruk.

Bakgrund

Ett flertal drogvaneundersökningar som gjorts både i landet och i Örebro kommun visar att gymnasieåldern är en tid då många ungdomar kommer i kontakt med narkotika och vissa fastnar i ett missbruk. Narkotika orsakar inte bara skador och problem för den enskilda eleven och dennes familj, det påverkar också skolans arbetsmiljö t.ex. genom minskad trygghet och mindre arbetsro.

Förebyggande arbete

Inom gymnasieskolan har vi en tydlig handlingsplan för att motverka droger. I det förebyggande arbetet handlar det både om att ha en diskussion runt värderingar och åsikter om droger och att informera om konsekvenser av ett missbruk. Skolans personal agerar i de fall det finns misstankar om att en elev använder droger.

Insatser för att minska tillgången på droger i gymnasieskolan

Med ett oregelbundet intervall söker polishundar några gånger per termin igenom skolan efter narkotika.

Vid misstänkt narkotikamissbruk

Vid misstankar om eller bekräftat missbruk samarbetar skolan med vårdnadshavare, socialtjänsten och i vissa fall polisen för att stötta eleven att bli drogfri. Har en elev fyllt 18 år krävs ett samtycke från eleven för att involvera vårdnadshavarna i rehabiliteringsarbetet.

Stödinsatser

För att komma tillrätta med ett narkotikamissbruk är det vanligt med olika former av stödinsatser. Ofta blir studierna lidande och för att klara dessa kan skolan göra ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet kan det beslutas om speciella stödinsatser i skolarbetet.

I de flesta fall finns ett samarbete med socialtjänsten som bland annat kan innebära stödsamtal för eleven och vårdnadshavarna, tillsammans och var för sig. Ofta sker också återkommande urinprov för att se till att eleven lyckas hålla sig drogfri.

Avstängning

Skolan har rätt att stänga av en elev helt eller delvis från undervisning i skolan. Skäl för avstängning kan till exempel vara om eleven stör eller på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan

I Örebro kommuns gymnasieskolors handlingsplan mot droger kan du läsa mer om skolornas arbete mot droger. Ladda ner Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan

Vad kan jag som förälder göra?

Kolla på filmen "Du spelar roll" för mer information om droger och tips på vad du som förälder kan göra.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Tullängsgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se