Gå till innehåll

För dig som är logoped eller psykolog

Här hittar du som är logoped eller psykolog detaljerad information om efterfrågade utredningar.

Riksgymnasiet antar elever med diagnosen generell språkstörning, diagnoskod F80.2B. Det innebär att eleven ska ha så omfattande svårigheter att både förstå (den impressiva språkförmågan) och att själv göra sig förstådd (den expressiva språkförmågan) att det i hög grad påverkar lärandesituationen. För att eleven ska kunna antas till Riksgymnasiet ska språkstörningen vara det framträdande problemet och inte språknedsättning till följd av andra diagnoser.

Behörigheten till Riksgymnasiet ska styrkas med logoped- och psykologutredning.

Den logopedutredning som ska skickas in vid ansökan till Riksgymnasiet får vara högst två år gammal. Utredningen ska innehålla testresultat och analys samt en språklig anamnes.

Testresultat och analys

Rekommenderat testmaterial är CELF-4, CCC-2, Trog-2, BNT och PPVT. Vi ser gärna att CELF-4sammanställningen bifogas med utredningen. Utredningen ska också innehålla en beskrivning av hur eleven genomfört testerna. En sådan analys syftar till att visa om eleven utvecklat/använder sig av några särskilda metoder eller strategier för att ta sig an/klara av uppgiften.

Den pragmatiska förmågan ska beskrivas. Om läs-, skriv- eller räknesvårigheter noteras är det bra om dessa är utredda eller i annat fall väl beskrivna.

Språklig anamnes

Den språkliga anamnesen ska innehålla uppgifter om:

 • Elevens födelseland.
 • Vårdnadshavarens beskrivning av elevens tidiga tal- och språkutveckling. Om eleven har annat modersmål/talar fler språk än svenska ska den tidiga tal- och språkutvecklingen beskrivas för samtliga språk.
 • Om svenskan är ett andraspråk bör viss del av bedömningen göras på förstaspråket också, kanske via tolk.
 • Elevens och skolans beskrivning av den språkliga utvecklingen under skoltiden.
 • Ärftlighet.
 • Andra eventuella funktionsnedsättningar.
 • Resultat av tidigare logoped- och psykologutredningar.

Den psykologutredning som ska skickas in vid ansökan till Riksgymnasiet får vara högst två år gammal.

Psykologutredningen ska innehålla:

 • en bedömning som besvarar frågeställningen om elevens inlärningssvårigheter och/eller språkliga nedsättning kan förklaras av diagnosen intellektuell funktionsnedsättning. Psykologen avgör själv vilket underlag som krävs för att kunna besvara frågeställningen i bedömningen.
 • en bedömning som beaktar diagnoskriterierna för intellektuell funktionsnedsättning enligt aktuell diagnosmanual (DSM-5 eller ICD-10).

Psykologutredningen rekommenderas även innehålla:

 • en beskrivning av elevens behov i lärmiljön.
 • en beskrivning av elevens behov för att klara av att bo på ett elevboende och skapa en meningsfull fritid, utan stöd från vårdnadshavare i vardagen (om eleven flyttar till Örebro och inte ska bo kvar hos vårdnadshavare).
 • information om psykiska och neuropsykiatriska diagnoser samt andra tillstånd som är relevant för skolan eller elevboendet att känna till.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se