Gå till innehåll
  • Start
  • / Om Riksgymnasiet

Teckenspråk

Riksgymnasiet Örebro är gymnasiet för dig som:

  • är döv
  • har en hörselnedsättning
  • har diagnosen generell språkstörning
  • har kombinerad syn- och hörselnedsättning

Du som har en språkstörning ska ha så omfattande svårigheter att både förstå (den impressiva språkförmågan) och att själv göra dig förstådd (den expressiva språkförmågan) att det i hög grad påverkar lärandesituationen. För att du ska kunna antas till Riksgymnasiet ska språkstörningen vara den framträdande svårigheten i lärmiljön, i det fall den förekommer tillsammans med andra funktionsnedsättningar.

Här på Riksgymnasiet tar vi emot elever från hela Sverige. Vi har många gymnasieprogram och ansvarar självklart för att både teknik och kommunikation fungerar.

På Riksgymnasiet jobbar kunnig och engagerad personal. Alla arbetar för att du ska få de bästa förutsättningarna att nå målet med din utbildning. Vi använder oss av olika arbetssätt beroende på vilken utbildning du går och vilka kurser du läser.

Teckenspråk eller svenska

På Riksgymnasiet går både elever som har svenska som förstaspråk och elever som har teckenspråk som förstaspråk. Vi är därför en skola där kommunikationen sker på olika sätt. På Riksgymnasiet för hörselskadade kommunicerar vi på talad svenska med hörteknik och på Riksgymnasiet för döva kommunicerar vi på teckenspråk, ibland via tolk.

En verksamhet på tre gymnasieskolor

Riksgymnasiet Örebro är en verksamhet men vi finns på tre av Örebros kommunala gymnasieskolor: Rudbecksgymnasiet, Tullängsgymnasiet och Virginska gymnasiet. Varje skola har sina egna gymnasieprogram. Det är därför ditt programval som kommer att avgöra på vilken av våra skolor du kommer att gå. Här kan du läsa mer om våra gymnasieprogram. Sammanlagt är det cirka 250 elever som går på Riksgymnasiet.

Eget teknik- och hjälpmedelsteam

På Riksgymnasiet har vi ett eget teknik- och hjälpmedelsteam. De ser till att ljud- och ljusmiljön i våra klassrum är riktigt bra och att du som elev får hjälp med bland annat hörselmätningar och justering av CI eller hörapparat.

Riksgymnasiet har även logoped och dövblindsamordnare.

Ständig utveckling för att förbättra för dig som elev

Hos oss på Riksgymnasiet är ständig utveckling viktigt för att hela tiden förbättra för dig som elev. Vi samverkar med intresseföreningar, organisationen och andra verksamheter som, precis som vi, vill ge våra elever och ungdomar en bra start inför det framtida vuxenlivet.

Nyligen har ett utvecklingsprojekt, Ersamus+Projektet Effective E-Learning System Based on Digital Competences projektnummer 2018-1-LV01-KA229-046952_2, drivits för att du som elev på Riksgymnasiet ska ha lärare som kan ta tillvara på möjligheterna med ny teknik och digitalisering i klassrummet. Inom skolutvecklingsprojektet har IKT (Information- och KommunikationsTeknik) stått i fokus.

Tillsammans med skolor i Lettland, Rumänien, Kroatien, Grekland och Portugal har de medverkande lärarna under tre års tid arbetat med att höja kompetensen hos såväl lärare som elever när det gäller att använda digitala verktyg i undervisningen. Projektet är nu avslutat och gav bland annat resultat genom en utökad verktygslåda för våra pedagoger om hur de kan möta alla elevers olika behov i klassrummet. Läs gärna mer om projektet på projektets egen webbplats.

Styrning och ledning

Örebro kommun är huvudman för Riksgymnasiet och det är Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden som ansvarar för verksamheten. Uppdraget är statligt och regleras i både skollag och gymnasieförordning. Av gymnasieförordningen framgår att utbildning ska anordnas för elever som:

  1. är döva och hörselskadade och har rätt till en teckenspråkig miljö.
  2. har en hörselskada och som använder tekniska hjälpmedel, har andra stödinsatser i skolan men som inte kan följa den ordinarie undervisning i gymnasieskolan.
  3. har en språkstörning och behöver insatser av samma slag som döva, eller
  4. har en dövblindhet.

Örebro kommun har också i uppdrag att anvisa kost och logi för de elever som vill och har behov av det. Kommunen ansvarar även för att eleverna har tillgång till den hjälp i övrigt som föranleds av deras funktionsnedsättning, dvs. elevens dövhet eller hörselnedsättning.

Skolan är kostnadsfri för eleven och finansieras av hemkommunen genom en förhöjd interkommunal ersättning samt genom statsbidrag.

Har du frågor om Riksgymnasiets uppdrag är du välkommen att kontakta Riksgymnasiets kansli.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Riksgymnasiet Örebro

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se