Gå till innehåll

Rudbecksgymnasiet ligger mitt i centrala Örebro. Hos oss möter du engagerade, kunniga lärare och toppmodern utrustning. Vi vill ge dig bästa tänkbara förutsättningar för att lyckas i dina studier.

Du kan välja att se filmen med undertext.

På Rudbecksgymnasiet kombinerar vi olika arbetssätt; klassrumsundervisning varvas med fältstudier, projektarbeten, universitetsbesök och arbetsplatsförlagt lärande i nära samarbete med vårdarbetsgivare och företag i Örebro.

Vi har även ett djupgående samarbete med Örebro universitet, men också med högskolor utomlands.

Antal elever: ca 1 100

Systematiskt kvalitetsarbete

På Rudbecksgymnasiet arbetar vi systematiskt med att följa upp, utvärdera och förbättra kvalitén på våra utbildningar. Det gör vi genom att studera och analysera våra elevers kunskapsresultat och resultatet från årets elevenkät. Varje år sammanställer vi arbetet i en kvalitetsrapport för respektive program. I rapporten redovisar vi resultaten, vår analys av dessa och utvecklingsområden för det kommande året.

Vi arbetar efter Skolverkets modell för systematiskt kvalitetsarbete som handlar om att följa upp, analysera, dokumentera, planera och utveckla utbildningen med frågeställningarna "Var är vi?", "Vart ska vi?", "Hur gör vi?" och "Hur blev det?" Läs mer om modellen på Skolverkets webbplats.

Kvalitetsrapporter

Här kan du ladda ner kvalitetsrapporterna.

Internationalisering och utbyten

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan ska bidra till att människor får en identitet som kan relateras till och innefatta inte bara det specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala. Internationella kontakter, utbildningsutbyte med utlandet och praktik i andra länder ska främjas.

På Rudbeck förstår vi vikten av att förbereda våra elever för den internationella och globala framtiden som väntar dem runt hörnet. För oss är detta en självklar del av den utbildningen vi erbjuder. Vi har för närvarande utbildningsutbyten och samarbeten med gymnasieskolor och universitet från bl.a. Spanien, Italien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna och Kina.

En skola för mänskliga rättigheter – samarbete med Amnesty International

Sedan 2018 är Rudbecksgymnasiet en samarbetsskola med Amnesty International. Det innebär att vi arbetar efter Amnestys modell som utgår från både internationella konventioner och den svenska skolans styrdokument.

Skola för mänskliga rättigheter. Vi samarbetera med Amnesty International.

Som elev får du möjlighet att engagera dig och delta i Amnestys årliga globala kampanj för människorättsförsvarare som Rudbecksgymnasiet är en del av. I samband med kampanjen har vi på skolan en temadag där alla program är involverade. Här få du som elev möjlighet att vara med och påverka makthavare runt om i världen.

Det finns även möjlighet att bli medlem i den ungdomsgrupp som finns på skolan som samarbetar med Amnesty. Ungdomsgruppen genomför olika kampanjer för att uppmärksamma mänskliga rättigheter och engagerar sig på olika sätt för att stödja människorättsförsvarare runt om i världen.

Samarbetet med Amnesty innebär ett stöd i skolans värdegrundsarbete och stärker skolans internationella profil. Som en "Skola för mänskliga rättigheter" strävar vi efter att utveckla de förmågor och färdigheter som krävs för att alla ska kunna försvara sina och andras rättigheter.

Länk till Amnesty Internationals webbplats.

Erasmusprojekt med gymnasieskola i Trieste. 

Sedan flera år tillbaka samarbetar Rudbecksgymnasiet med Josef Stefans school i Trieste. Vårt samarbete är ett Erasmusprojekt som stöds med EU-medel.

Syftet med projektet är att utveckla laborativt arbete inom kemi, biologi och bioteknik för att stärka elevernas vision av den framtid de kan möta inom dessa områden. Projektet avser också att stödja en positiv utveckling för skolans lärare inom naturvetenskapliga ämnen och deras didaktiska förmåga. En viktig del av projektet är att ge elever och lärare en interkulturell förståelse och att öka användningen av engelska inom vetenskaplig kommunikation.

Inom projektet samarbetar vi med Örebro universitet, företag inom naturvetenskap och organisationer som stödjer laborativt naturvetenskapligt arbete.

Flera utbytesresor har skett där varje utbyte har ett tema som exempelvis ”All about Olive Oil”, ”Science in a cup of Coffee" eller ” Biology and light”. Vill du delta i detta projekt är du välkommen att höra av dig till rektor för naturvetenskapsprogrammet eller vår arbetslagsledare Madelene Wiborg.

Rudbecksgymnasiet – Övningsskola för lärarutbildning

Från och med hösten 2017 är Rudbecksgymnasiet certifierad (godkänd) som en så kallad övningsskola för lärarutbildningen och vår skola - bland annat genom att universitetet genom företrädare deltar i seminarier med skolans VFU-lärare och med de lärarstudenter som placerats hos oss. Som elev på Rudbecksgymnasiet får du därmed träffa lärare som har tillgång till kvalificerad kompetensutveckling med uppdatering i pedagogiska frågor.

Lärarstudenterna - 15 till antalet - återkommer till Rudbecksgymnasiet tre gånger under sin utbildning. Inom övningsskolan tar vi i nuläget emot och utbildar blivande lärare inom matematik, idrott, samhällskunskap och svenska. I framtiden hoppas vi kunna välkomna studenter även i andra ämnen. Våra elever kommer alltså att möta lärarstudenter som sedan tidigare känner vår skola och det sätt vi jobbar på.

En majoritet av Rudbecksgymnasiets lärare är från och till aktiva i rollen som VFU-lärare och ur den gruppen finns för närvarande cirka 20 pedagoger som genomgått universitetets handledarutbildning. 

Örebro kommuns gymnasieskolor tar ställning mot droger

För att tiden i gymnasieskolan ska vara narkotikafri är det viktigt att skolans personal, elever och vårdnadshavare samarbetar, är överens om synen på narkotika och om vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att komma till rätta med ett eventuellt narkotikamissbruk.

Bakgrund

Ett flertal drogvaneundersökningar som gjorts både i landet och i Örebro kommun visar att gymnasieåldern är en tid då många ungdomar kommer i kontakt med narkotika och vissa fastnar i ett missbruk. Narkotika orsakar inte bara skador och problem för den enskilda eleven och dennes familj, det påverkar också skolans arbetsmiljö t.ex. genom minskad trygghet och mindre arbetsro.

Förebyggande arbete

Inom gymnasieskolan har vi en tydlig handlingsplan för att motverka droger. I det förebyggande arbetet handlar det både om att ha en diskussion runt värderingar och åsikter om droger och att informera om konsekvenser av ett missbruk. Skolans personal agerar i de fall det finns misstankar om att en elev använder droger.

Insatser för att minska tillgången på droger i gymnasieskolan

Med ett oregelbundet intervall söker polishundar några gånger per termin igenom skolan efter narkotika.

Vid misstänkt narkotikamissbruk

Vid misstankar om eller bekräftat missbruk samarbetar skolan med vårdnadshavare, socialtjänsten och i vissa fall polisen för att stötta eleven att bli drogfri. Har en elev fyllt 18 år krävs ett samtycke från eleven för att involvera vårdnadshavarna i rehabiliteringsarbetet.

Stödinsatser

För att komma tillrätta med ett narkotikamissbruk är det vanligt med olika former av stödinsatser. Ofta blir studierna lidande och för att klara dessa kan skolan göra ett åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet kan det beslutas om speciella stödinsatser i skolarbetet.

I de flesta fall finns ett samarbete med socialtjänsten som bland annat kan innebära stödsamtal för eleven och vårdnadshavarna, tillsammans och var för sig. Ofta sker också återkommande urinprov för att se till att eleven lyckas hålla sig drogfri.

Avstängning

Skolan har rätt att stänga av en elev helt eller delvis från undervisning i skolan. Skäl för avstängning kan till exempel vara om eleven stör eller på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan

I Örebro kommuns gymnasieskolors handlingsplan mot droger kan du läsa mer om skolornas arbete mot droger. Ladda ner Handlingsplan mot droger i gymnasieskolan

Vad kan jag som förälder göra?

Kolla på filmen "Du spelar roll" för mer information om droger och tips på vad du som förälder kan göra.

Blanketter, planer och styrdokument

Gemensamt för Rudbecksgymnasiet

Gemensamma för Örebro kommuns gymnasieskolor

Dokument och undersökningar inom Barn och utbildning.

Nationella

Nationella styrdokument finns på Skolverkets webbplats.

Kontakta oss i förväg om du vill besöka skolan

Du som planerar att besöka Rudbecksgymnasiet måste kontakta oss i förväg och boka in en tid för besöket. Kontaktuppgifter till skolans personal hittar du här ovan under "Kontaktuppgifter till personal, ledning, administration och service". Den personal som du har avtalat tid med kommer att ta emot dig vid någon av entréerna.

Organisationer och föreningar som vill besöka skolan

Föreningar, politiska ungdomsorganisationer etc. har möjlighet att presentera sin verksamhet via bokbord på en plats i skolan. Kontakta oss minst tre veckor i förväg för att boka in dag och tid för besöket. Då har vi god tid på oss att informera personal och elever om besöket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta Rudbecksgymnasiet

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se