Gå till innehåll

Kurser – Anpassad utbildning för vuxna

Anpassad utbildning för vuxna erbjuder flera kurser på både grundläggande och gymnasial nivå.

Bild

Gymnasial nivå

Orienteringskurs

Kurskod: SGRORI71C

Exempel på kursens innehåll:

 • Olika typer av bilder, till exempel akvareller, fotografiska bilder och textila bilder.
 • Bildens budskap, funktion och användningsområden.
 • Tolkning av bilders budskap utifrån olika perspektiv, till exempel genus, etnicitet och ålder.
 • Färg- och formlära.
 • Bildframställning i två- och tredimensionella tekniker samt med olika material.

Biologi

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRBIO7

Exempel på kursens innehåll:

 • Människan och människokroppen
 • Samlevnadsformer och sexualitet
 • Motion och hälsa
 • Djur och växter i närmiljön
 • Miljö och klimat

Digital kompetens

Gymnasial nivå

Kurskod: INMDIG5

Exempel på kursens innehåll:

 • Program för text, bild och kommunikation
 • Tjänster på internet, ex för bank, lagring och
  sociala medier
 • Söka, värdera och sprida information
 • Säkerhet på internet
 • Lagar och bestämmelser

Engelska

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRENG7

Exempel på kursens innehåll:

 • Tala och förstå enkel engelska i kända sammanhang
 • Skriva enkel text med eller utan bildstöd
 • Läsa text med bildstöd
 • Vardagliga engelska uttryck och fraser
 • Vardagsliv och seder i engelskspråkiga länder
 • Använda ordböcker, datorprogram, film och musik

Gymnasial nivå

Engelska är uppdelat på tre kurser

Kurskod: ENSENG51, ENSENG52 och ENSENG53

Exempel på kursens innehåll:

 • Tala och förstå engelska i olika sammanhang
 • Läsa, förstå och skriva texter
 • Engelska uttryck och fraser
 • Grammatik
 • Mer om vardagsliv och seder i engelskspråkiga länder
 • Använda ordböcker, datorprogram, film och musik

Fysik

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRFYS7

 Exempel på kursens innehåll:

 • Fysiken i naturen såsom solsystemet, väderfenomen, ljud och ljus
 • Fysiken i vardagen och samhället såsom elektricitet och energi
 • Enkla undersökningar i fysik

Att leva med förvärvad hjärnskada

Gymnasial nivå

Orienteringskurs

Exempel på kursens innehåll:

 • Hjärnkunskap
 • Minnesstrategier
 • Vardagsstrategier
 • Hälsa och friskvård

Geografi

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRGEO7

Exempel på kursens innehåll:

 • Väder, årstidsväxlingar och klimat
 • Hur människor lever och arbetar på olika platser i världen
 • Människan, miljön och hållbar utveckling
 • Länder i världen
 • Använda karta och jordglob

Gymnasial nivå

Geografi är uppdelat på två kurser

Kurskod: GEGGEO51 och GEGGEO52

Exempel på kursernas innehåll:

 • Sambanden mellan människa , samhälle och natur i olika delar av världen
 • Reflektera över hur människor i sin vardag kan bidra till en hållbar utveckling
 • Hur jordens resurser används och fördelas
 • Använda olika geografiska källor, metoder och tekniker

Hemkunskap

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRHEM7

Exempel på kursens innehåll:

 • Kost, rörelse och hälsa
 • Matlagning
 • Ekonomi
 • Miljö och livsstil
 • Aktuella samhällsfrågor
 • Olika mattraditioner

Historia

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRHIS7

 • Exempel på kursens innehåll:
 • Viktiga historiska händelser i Sverige
 • Hur människor levde förr
 • Olika tidsperioder i Sverige och världen
 • Hur historiska händelser påverkar oss som lever idag
 • Andra världskriget

Gymnasial nivå

Historia är uppdelat på tre kurser

Kurskoder: HITHIS51, HITHIS52 och HITHIS53

Exempel på kursernas innehåll:

 • Vad som utmärker olika tidsperioder och levnadsvillkoren för människor under dessa tidsperioder
 • Hur historiska händelser påverkar oss idag
 • Använda och tolka historiska källor

Individ och samhälle

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRIND7

Exempel på kursens innehåll:

 • Välja, planera och genomföra aktiviteter i vardagsmiljön
 • Undersöka närmiljö, dess historia och traditioner
 • Undersöka olika religioner och livsfrågor
 • Reflektera över demokratiska värden, principer och arbetssätt
 • Söka information om service- och kulturutbud
 • Använda ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet

Kemi

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRKEM7

Exempel på kursens innehåll:

 • Vattnets egenskaper och kretslopp
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan
 • Enkla undersökningar i kemi

Matematik

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRMAT7

Exempel på kursens innehåll:

 • Använda matematik i vardagssituationer
 • Förstå och använda olika räknesätt
 • Kunna hantera och förstå pengars värde
 • Kunna hantera och förstå klockan och tid
 • Arbeta med längd, volym och vikt
 • Använda miniräknare och dator

Gymnasial nivå

Matematik är uppdelat på tre kurser
Kurskoder: MAMMAT51, MAMMAT52 och MAMMAT53

Exempel på kursens innehåll:

 • Använda och förstå flera olika räknesätt
 • Mäta, uppskatta och jämföra längd, area, volym, vikt och temperatur
 • Lösa enklare matematiska problem med anknytning till arbete, fritid och boende
 • Läsa diagram och tabeller, till exempel tidtabeller
 • Vardagsekonomi och budget
 • Kunna hantera och förstå klockan samt göra enkla tidsberäkningar
 • Kunna välja metod och hjälpmedel för att lösa matematiska problem
 • Använda miniräknare och dator


Människan

Gymnasial nivå

Kurskod: MNNMAN5

Exempel på kursens innehåll:

 • Människors sociala och kulturella tillhörighet
 • Människors levnadsvillkor
 • Att möta och bemöta människor från olika kulturer och sociala sammanhang
 • Likabehandling och diskriminering

Naturkunskap

Gymnasial nivå

Naturkunskap är uppdelad på tre kurser.

Kurskoder: NANNAT51, NANNAT52 och NANNAT53

Exempel på kursens innehåll

 • Naturen i vår närhet, årstider, väder och klimat
 • Djur och växters beroende av varandra
 • Biologisk mångfald
 • Några kretslopp
 • Energi, miljö och miljöförstöring

Natur och miljö

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRNAT7

Exempel på kursens innehåll:

 • Människa, djur och natur
 • Ordna händelser och upplevelser i tid och rum
 • Sortera föremål utifrån kvalitet och kvantitet
 • Reflektera över samband mellan orsak och verkan
 • Teknisk utrustning i närmiljön

Religionskunskap

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRREL7

Exempel på kursens innehåll:

 • Samtal kring olika livsfrågor samt etik och moral
 • Förstå hur kristendomen präglat det svenska samhällets värderingar
 • Grundläggande kunskaper om världsreligionerna

Gymnasial nivå

Religionskunskap är uppdelat på tre kurser

Kurskoder: REIREL51, REIREL52 och REIREL53

 Exempel på kursen innehåll:

 • En fördjupning i kunskaperna kring världsreligionerna samt andra livsåskådningar
 • Kunna utveckla sina egna tankar och förståelse i religion/livsåskådning
 • Bli medveten om kopplingen mellan samhälle och olika religioner
 • Förstå innebörden av människors lika värde oavsett ursprung eller trosuppfattning

Samhällskunskap

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSAM7

Exempel på kursens innehåll:

 • Enkla demokratiska värden
 • Hur Sverige styrs - politik
 • Medias inverkan på människan och samhället
 • Närsamhällets tjänster och service
 • Verksamheter och service i samhället
 • Enkla lagar
 • Immigration och emigration och vad det betyder i ett samhälle

Gymnasial nivå

Samhällskunskap är uppdelat på tre kurser

Kurskoder: SALSAM51, SALSAM52 och SALSAM53

Exempel på kursens innehåll

 • Känna till hur en demokrati fungerar
 • Mänskliga rättigheter
 • Människors olika livsvillkor
 • Samhällsfrågor - historiskt och i nutid
 • Kunskaper om arbetsmarknaden och dess villkor
 • Verksamheter och service i samhället
 • Budget - privatekonomi

Service och bemötande

Gymnasial nivå

Kurskod: SECSER51

Exempel på kursens innehåll:

 • Kunskap om service och servicesituationer
 • Hur man utför arbetsuppgifter på ett serviceinriktat sätt
 • Att bemöta människor i olika servicesituationer

Språk och kommunikation

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSPR7

Exempel på kursens innehåll:

 • Uttrycka tankar och känslor genom olika kommunikationsformer
 • Minnesträning
 • Utveckla fantasi och kreativitet
 • Använda ord, stödtecken, symboler och bilder för kommunikation och språkinlärning
 • Läs- och språkinlärning

Svenska

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSVE7

Exempel på kursens innehåll:

 • Läsa och förstå enkla texter
 • Läsa och förstå enkla instruktioner
 • Skriva enkla texter
 • Bild och text
 • Samtala, lyssna och diskutera om aktuella frågor
 • Väcka intresse för litteratur
 • Använda ordböcker, datorer och olika IT-tekniska hjälpmedel

Gymnasial nivå

Svenska är uppdelat på två kurser

Kurskoder: SVBSVE51 och SVBSVE52

Exempel på kursens innehåll:

 • Läsa och förstå texter av olika slag
 • Läsa och förstå instruktioner
 • Skriva texter med tydligt innehåll
 • Muntligt kunna delge egna arbeten och tankar till andra
 • Samtala, lyssna och diskutera inom givna ämnen
 • Väcka intresse för litteratur
 • Använda ordböcker, datorer och olika media för att få information

Svenska som andraspråk

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRSVA7

Exempel på kursens innehåll:

 • Samtal på enkel svenska
 • Samtala om bilder och symboler
 • Ord och uttryck i vardagslivet
 • Uttalsövningar
 • Grunderna i att läsa och skriva
 • Pedagogiska datorprogram

Gymnasial nivå

Svenska som andraspråk är uppdelat på två kurser

Kurskoder: SVOSVE51 och SVOSVE52

Exempel på kursens innehåll:

 • Samtala och diskutera på svenska
 • Läsa och förstå texter av olika slag
 • Skriva texter
 • Uttalsövningar
 • Enkel grammatik
 • Använda ordböcker, datorer och olika media för att få information

Tecken som stöd

Orienteringskurs

Kurskod: SGROR171C

Exempel på kursens innehåll:

 • Handalfabetet
 • Inlärning av tecken
 • Enkel och vardaglig kommunikation
 • Avläsning
 • Teori om dövkultur

Teknik

Grundläggande nivå

Kurskod: SGRTEK7

Exempel på kursens innehåll

 • Tekniska lösningar i vardagen utifrån ändamål och funktion
 • Föremål i elevens vardag
 • Säkerhet vid teknikanvändning
 • Säkerhet vid användning av kommunikations- och informationsteknik

Trafikantkunskap

Gymnasial nivå

Kurskod: SALTRA5

Exempel på kursens innehåll:

 • Trafikmiljöer och trafiksituationer.
 • Trafikregler
 • Risker i trafiken
 • Trafikens påverkan på miljön.

Vård och omsorg

Gymnasial nivå

Kurskod: VARVAR51

Exempel på kursens innehåll:

 • Olika former av service, vård och omsorg i samhället.
 • Personliga omsorgsuppgifter, till exempel beröring, hårtvätt och hjälp vid måltider.
 • Sociala aktiviteter till exempel samtal, promenad och högläsning.
 • Service för personer i behov av vård och omsorg, till exempel tvätt, städning och inköp.
 • Smitta, smittspridning och hygien.
 • Tystnadsplikt i vård- och omsorgsarbetet.
 • Ergonomi.

Senast uppdaterad:

Publicerad:
Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta Komvux

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Måndag–fredag kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Måndag–fredag kl. 10–16

E-post till servicecenter

servicecenter@orebro.se